Договор

Головна » Договор

Договірпро надання електронних довірчих послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ключові системи» в подальшому Виконавець, в особі Директора Васькова Ярослава Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та фізична особа/фізична особа-підприємець/ юридична особа, що приєдналась до зазначеного Договору про надання електронних довірчих послуг (далі – Договір), шляхом підписання заявки-приєднання, в подальшому «Замовник», з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони і окремо як Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Надання електронних довірчих послуг регламентується Законом України від 05 жовтня 2017 року № 2155 «Про електронні довірчі послуги», Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів ТОВ «Ключові системи» (далі – Регламент), цим Договором та іншими нормативними актами.

1.2. В цьому Договорі терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України від 05 жовтня 2017 року № 2155 «Про електронні довірчі послуги».

1.3. Цей Договір є договором приєднання (ст. 634 ЦК України) і може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому.

1.4. Акредитований центр сертифікації ключів ТОВ «Ключові Системи» є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У відповідності з цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику електронні довірчі послуги (далі — ЕДП), а Замовник своєчасно прийняти та оплатити надані послуги.

2.2. Під електронними довірчими послугами розуміється створення, перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки, формування, перевірка та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката відкритих ключів, формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу, консультаційні та інші послуги, передбачені Регламентом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов’язки Замовника і Виконавця визначені Законом України від 05 жовтня 2017 року № 2155 «Про електронні довірчі послуги» та виданими на його виконання нормативно-правовими актами, як права і обов’язки, відповідно Замовника та Виконавця.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1. якісно та своєчасно надавати Замовнику ЕДП, визначені цим Договором;

3.2.2. використовувати для надання ЕДП засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

3.2.3. формувати і видавати Замовнику кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки в електронній формі;  

3.2.4. отримувати, зберігати та обробляти персональні дані Замовника (користувачів Замовника) відповідно до чинного законодавства; 

3.2.5. забезпечувати захист персональних даних, отриманих від Замовника;

3.2.6. приймати від Замовника заяви про скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, інші заяви та документи визначені Регламентом;

3.2.7. перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів та зберігати документи, на підставі яких були скасовані, блоковані та поновлені кваліфіковані сертифікати;

3.2.8. своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів у передбачених Регламентом випадках;

3.2.9. забезпечувати можливість цілодобового, вільного доступу Замовника (користувачів Замовника) з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до:

— кваліфікованих сертифікатів Замовника;

— даних про статус кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки;

— кваліфікованих сертифікатів Виконавця;

— кваліфікованих сертифікатів інших користувачів, які дали на це згоду;

3.2.10. після формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки Замовника, Виконавець, протягом строку чинності таких сертифікатів, здійснює їх обслуговування та надає Замовнику інші послуги передбачені Договором;

3.2.11. надавати інформацію щодо діяльності Виконавця шляхом розміщення її на сайті www.ksystems.com.ua.

3.3.Виконавець має право:

3.3.1. отримувати від Замовника та перевіряти інформацію і документи, необхідні для його реєстрації та обслуговування кваліфікованих сертифікатів;

3.3.2. вимагати від Замовника усунення порушень умов даного Договору та Регламенту;

3.3.3. у визначених Регламентом та Договором випадках, скасовувати, блокувати, поновлювати кваліфіковані сертифікати;

3.3.4. достроково розірвати Договір на підставах, визначених у ньому.

3.4 Замовник зобов’язується:

3.4.1. ознайомитись з положеннями Регламенту на офіційному сайті (www.ksystems.com.ua) та дотримуватись його вимог;

3.4.2. надавати повну та дійсну інформацію, необхідну для реєстрації Замовника (користувачів Замовника) та формування кваліфікованих сертифікатів, у тому числі контактний телефон та електронну адресу, що дозволяють зв’язатися з ним;

3.4.3. зберігати особистий ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з ним інших осіб;

3.4.4. не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль доступу до особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки та ключову фразу голосової автентифікації;

3.4.5. негайно інформувати Виконавця про факт компрометації особистого ключа;

3.4.6. негайно інформувати Виконавця про факти виявлення неточностей або зміни даних, зазначених у кваліфікованих сертифікатах;

3.4.7. не використовувати особистий ключ у разі його компрометації;

3.4.8. використовувати засоби електронного підпису чи печатки виключно за їх цільовим призначенням

3.4.9. у разі, якщо Замовник та користувач є різними суб’єктами, Замовник повинен зобов’язати користувача виконувати вимоги, визначені цим Договором та Регламентом;

3.4.10. своєчасно оплачувати електронні довірчі послуги;

3.5. Замовник має право:

3.5.1. ознайомлюватись з інформацією щодо діяльності Виконавця з питань надання ЕДП;

3.5.2. вимагати скасування, блокування або поновлення своїх кваліфікованих сертифікатів;

3.5.3. вимагати від Виконавця усунення порушень умов даного Договору та чинного законодавства України;

3.5.4. вимагати від Виконавця додержання вимог конфіденційності;

2.5.5. оскаржити дії чи бездіяльність Виконавця у судовому порядку;

2.5.6. подавати заяви, скарги, претензії, позови.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1 Замовник надає повну та дійсну інформацію, необхідну для отримання ЕДП. 

4.2. Реквізити Замовника та користувача, а також кількість особистих ключів, необхідних Замовнику визначаються Заявкою-приєднання, яка є підставою для формування кваліфікованих сертифікатів.

4.3. Перевірка наданих даних та ідентифікація підписувача здійснюється посадовими особами акредитованого центру сертифікації ключів «КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ» у відповідності до Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155 «Про електронні довірчі послуги».

4.4. Ключі підписувача генеруються ним особисто.

4.5. До розгляду не приймаються Заявки-приєдняння  та документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

4.6. Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе користувач. Формування кваліфікованих сертифікатів здійснюється Виконавцем на підставі відкритих ключів та даних, отриманих від Замовника.  

4.7. Персональні дані користувачів обробляються ТОВ «Ключові Системи» відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».

4.8. Після формування кваліфікованих сертифікатів, Замовнику надається:

  • доступ до кваліфікованих сертифікатів користувача в електронній формі;
  • доступ до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та консультації щодо їх використання. Обслуговування кожного кваліфікованого сертифіката Замовника здійснюється Виконавцем згідно з Регламентом протягом строку чинності кваліфікованого сертифіката.

4.9. Послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу надається Замовнику (користувачу) цілодобово.

4.10. Консультативні послуги надаються фахівцями Виконавця представникам Замовника особисто або за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, факсом, електронною поштою, тощо).

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Оплата Послуг здійснюється відповідно до тарифів, які визначені Виконавцем і оприлюднені на сайті www.ksystems.com.ua, у грошовій формі, шляхом безготівкового розрахунку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.

6.3. Виконавець несе відповідальність за дії своїх співробітників, а також інших осіб, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник по її провині) до апаратних засобів, програмного, інформаційного забезпечення, особистих ключів та інших засобів кваліфікованого електронного підпису Виконавця, як за свої особисті.

6.4. Замовник несе відповідальність за дії своїх співробітників, які використовують кваліфікований електронний підпис чи печатку Замовника, мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник по її провині) до апаратних засобів, програмного, інформаційного забезпечення, особистих ключів та інших засобів кваліфікованого електронного підпису Замовника, як за свої особисті.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Замовнику неналежною роботою програмного забезпечення Виконавця у разі, якщо неналежна робота програмного забезпечення була викликана «хакерськими атаками», дією «вірусних програм» або іншим неякісним програмним забезпеченням Замовника.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути спричинена Замовнику та (або третім особам) у разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору та чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання сталося внаслідок настання обставин непереборної сили, таких, як пожежа, повінь, землетрус, інше стихійне лихо, військові дії, дія надзвичайного стану, блокада, громадські масові заворушення, страйки, аварії на транспорті, диверсії, рішення органів державної влади, або інші обставини, які не залежать від волі Сторін, за умови, що дані обставини безпосередньо впливають на виконання їх зобов’язань, і їх неможливо було передбачити на момент укладання Договору.

7.2. Сторона, що через зазначені вище обставини не може в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, повинна в строк не більше п’яти днів письмово сповістити про це іншу Сторону.

7.3. Несвоєчасне (пізніше 5-ти днів) повідомлення про існування обставин непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання.

7.4. Достатнім доказом існування обставин непереборної сили є документи, які видаються уповноваженим на те органом.

8. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть вживати всіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів. 

8.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі спори та розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕУКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом строку дії виданих кваліфікованих сертифікатів ключів.

9.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

  • за обопільної згоди сторін;
  • за рішенням суду, що набрало чинності;
  • через невиконання Замовником своїх зобов’язань; 
  • у разі подання Замовником заяви скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Замовник з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

9.3. Дію даного договору може бути припинено за взаємною згодою Сторін. Сторона, що ініціює припинення Договору зобов’язана повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення Договору.

9.4. Сторони мають право розірвати даний Договір у разі систематичного невиконання будь-якою з Сторін його умов.

9.5. У разі дострокового припинення чи розірвання цього Договору всі чинні кваліфіковані сертифікати ключів Замовника скасовуються в день припинення (розірвання) Договору.

9.6. У випадках, не врегульованих цим Договором та додатками до нього, Сторони керуються чинним законодавством України.

ТОВ «Ключові Системи»

Юридична адреса: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 15, кв. 14
Адреса для листування: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203, оф. 16
Код за ЄДРПОУ 39034634

UA423808050000000026000432483 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
Директор ________________ Я.В. Васьков