Договор

Головна » Договор
Договір про надання послуг електронного цифрового підпису

м. Київ

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ», в особі Директора – керівника Центру сертифікації ключів Васькова Ярослава Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Замовник: особа, яка приєднується до цього Договору відповідно до його умов та положень статті 634 Цивільного кодексу України, визначена в формі – заяві на сертифікацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, з іншої сторони, спільно іменовані як «сторони» і окремо – як «сторона»,

уклали цей Договір про наведене нижче.
1. Відповідно до цього Договору та на його підставі Виконавець зобов’язується надавати, а Замовник – приймати і оплачувати Послуги.
Послуги за цим Договором можуть надаватися Замовникові безпосередньо або третім особам – Підписувачам, визначеним Замовником, згідно форми – заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа.
2. Для цілей цього Договору сторони визначають:
2.1. Послугами – такі послуги електронного цифрового підпису:
2.1.1. надання Замовнику комплекту програмного забезпечення для керування ключами та захисту даних,
2.1.2. обслуговування заявок на сертифікацію відкритих ключів Замовника та Підписувачів,
2.1.3. надання консультативної допомоги при генерації особистого ключа Замовника та Підписувачів,
2.1.4. обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів Замовника та Підписувачів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення),
2.1.5. інформування Замовника щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів відкритих ключів,
2.1.6. надання Замовнику консультацій щодо використання електронного цифрового підпису та сертифікатів шифрування;
2.1.7. надання Замовнику послуги фіксування часу (TSP) та послуги інтерактивного визначення статусу сертифіката (OCSP);
2.2. Підписувачами – осіб, кожна із яких є представником Замовника, визначена Замовником у заявках на сертифікацію, є користувачем особистого (таємного) ключа і безпосередньо використовує особистий ключ за його призначенням, визначеним в сертифікаті відповідного відкритого ключа.
2.3. Абонентський програмний засіб – програмний засіб «ІІТ Користувач ЦСК-1», що надається Замовникові Виконавцем під час виконання обов’язків за цим Договором.
3. Порядок надання Послуг визначається:
3.1. законами України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» та підзаконними нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них та на їх виконання;
3.2. Регламентом роботи центру сертифікації ключів, затвердженим Виконавцем, погодженим ДССЗЗІ України та оприлюдненим на сайті www.ksystems.com.ua (далі – Регламент).
4. Виконавець зобов’язується:
4.1. формувати і видавати посилений сертифікат відкритого ключа в електронній формі згідно положень Закону України «Про електронний цифровий підпис», а також Вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджених наказом Міністерства Юстиції та Адміністрації Держспецзв’язку від 20.08.2012 № 1236/5/453 та Вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 18.12.2012 № 739;
4.2. використовувати в якості алгоритму електронного цифрового підпису державний стандарт ДСТУ 4145-2002;
4.3. при формуванні та розкритті криптографічних повідомлень застосовувати положення Вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 18.12.2012 № 739;
4.4. надаючи Послуги, використовувати програмне забезпечення, яке має сертифікат відповідності або за результатами державної експертизи якого в сфері криптографічного захисту інформації уповноваженим державним органом виданий позитивний експертний висновок;
4.5. надавати Послуги з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису;
4.6. надавати Послуги з використанням комплексної системи захисту інформації, на яку уповноваженим державним органом видано атестат відповідності;
4.7. не зберігати особисті ключі Підписувачів в разі генерації таких ключів в приміщені ЦСК;
4.8. повідомляти Підписувачів про зміну статусу їх сертифікатів;
4.9. надавати інформацію щодо діяльності Виконавця шляхом розміщення її на сайті www.ksystems.com.ua.
5. Замовник зобов’язується:
5.1. надавати під час реєстрації повні, дійсні та достовірні відомості, що вимагаються Порядком;
5.2. використовувати особистий ключ виключно його за призначенням, визначеним в сертифікаті відповідного відкритого ключа, а також додержуватися інших вимог використання особистого ключа, визначених Регламентом;
5.3. забезпечити зберігання особистих ключів у таємниці та в спосіб, що унеможливлює ознайомлення із ними, або використання таких ключів, іншими особами, крім Замовника і Підписувачів;
5.4. не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль доступу до особистого ключа;
5.5. забезпечити використання Замовником та Підписувачами особистих ключів та паролів доступу в спосіб, що унеможливлює ознайомлення із ним інших осіб;
5.6. терміново сповіщати Виконавця про компрометацію особистого ключа, тобто:
5.6.1. про факт або обґрунтовану підозру того, що особистий ключ Замовника та/або Підписувача став відомий іншим особам;
5.6.2. про факт втрати Замовником та/або Підписувача можливості подальшого використання особистого ключа із будь-яких обставин (зокрема фізичне пошкодження або втрата носія, неможливість відтворити пароль доступу);
5.6.3. про виявлену неточність або зміну даних, зазначених в сертифікаті;
5.6.4. в інших випадках, передбачених Порядком.
5.7. у разі, якщо Заявник та Підписувач є різними суб’єктами, Заявник повинен зобов’язати Підписувача виконувати вимоги, визначені у пункті 5 цього Договору;
5.8. не використовувати особистий ключ в разі компрометації такого ключа;
5.9. використовувати особистий ключ виключно для мети, визначеної у сертифікаті, та додержуватися інших обмежень щодо використання сертифікату;
5.10. використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису для генерації особистих ключів, формування та перевірки електронного цифрового підпису, формування та розкриття криптографічних повідомлень;
5.11. негайно інформувати Виконавця про факти компрометації особистого ключа, виявлення неточностей або зміни даних у сертифікаті;
5.12. використовуючи абонентський програмний засіб («ІІТ Користувач ЦСК-1») зі складу ПТК ЦСК, дотримуватись положень і виконувати вимоги Інструкції щодо порядку генерації ключових даних і поводження з ключовими документами;
5.13. під час встановлення та використання абонентського програмного засобу зі складу ПТК ЦСК виконувати вимоги настанови оператора абонентського програмного засобу зі складу ПТК ЦСК.
6. Укладенням цього Договору Замовник засвідчує, що:
6.1. він ознайомлений із документами, зазначеними в п.п. 3, 5, 16 цього Договору, а також – з умовами обслуговування сертифікатів, і не має запитань та заперечень щодо їх форми і змісту;
6.2. він погоджується із наданням Виконавцем сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Замовника та Підписувачів, іншим особам, у відносинах із яким Замовник і такі Підписувачі використовують відкриті ключі, сертифіковані відповідно до цього Договору;
6.3. він погоджується із наданням Виконавцем інформації про статус сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Замовника та Підписувачів, (чинний, скасований і блокований) будь-яким іншим особам, які звертаються до Виконавця за отриманням цієї інформації;
6.4. він погоджується на надання доступу до сформованих для Замовника та Підписувачів сертифікатів іншим користувачам, шляхом розміщення інформації про сертифікат на сайті www.ksystems.com.ua, та така згода виражена Замовником та/або Підписувачем шляхом обрання відповідної позначки при формуванні запиту на сертифікацію відкритого ключа, а також у випадку, коли таке надання є обов’язковим відповідно до правил систем електронного документообігу державних органів, які є учасниками спільного із Замовником та/або Підписувачем документообігу;
6.5. що йому повідомлено про всі визначені у сертифікаті обмеження щодо його використання;
6.6. йому повідомлено про визначені Виконавцем умови перевірки чинності сертифікату;
6.7. він надав повну та дійсну інформацію, необхідну для формування сертифікату відкритого ключа.
7. Підставою для надання Послуг є:
7.1. в частині засвідчення сертифікату – отримання Виконавцем всіх необхідних документів, перелік та порядок надання яких визначений Регламентом;
7.2. в частині допомоги при генерації особистого ключа – особисте письмове звернення представника Замовника, уповноваженого Замовником здійснити генерацію ключа;
7.3. в частині обслуговування сертифікату відкритого ключа – відповідно до умов та порядку, визначених Регламентом,
7.4. в частині надання консультацій щодо використання електронного цифрового підпису та сертифікатів шифрування – звернення Замовника у спосіб, який дозволяє ідентифікувати особу, що звернулася, як Замовника,
7.5. в частині надання послуг із блокування та скасування сертифікатів відкритих ключів – звернення Замовника у спосіб, який дозволяє ідентифікувати особу, що звернулася, як Замовника (відповідно до Регламенту).
8. Строк чинності кожного сертифікату Підписувача визначається Замовником в процесі генерації особистих ключів шляхом проставлення відповідної позначки (або обрання відповідного типу сертифікату, з встановленим строком чинності), при цьому, строк чинності сертифікату відкритого ключа Замовника та Підписувачів не може перевищувати строк чинності сертифікату Виконавця, що був використаний при його формуванні.
9. Оплата Послуг здійснюється відповідно до тарифів, які визначені Виконавцем і оприлюднені на сайті www.ksystems.com.ua, у грошовій формі, шляхом безготівкового (перерахуванням на банківський рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі) розрахунку:
9.1. в частині засвідчення сертифікату – на умовах оплати ціни Послуги в цій частині як оплата по факту надання послуги;
9.2. в частині обслуговування сертифікатів відкритих ключів та надання консультацій щодо використання електронного цифрового підпису та сертифікатів шифрування – після фактичного надання Послуг в цій частині.
10. Ціну цього Договору становить сукупність грошових сум, перерахованих Замовником відповідно до п. 9 цього Договору.
11. Датою належного виконання грошового зобов’язання сторони визначають дату надходження коштів на рахунок управленої сторони такого зобов’язання.
12. У випадку зміни ціни Послуг:
12.1. Виконавець зобов’язаний повідомити про таку зміну не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до дати такої зміни, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Замовникові.
12.2. Замовник вправі відмовитися від подальшого виконання цього Договору або погодитися на подальше виконання цього Договору.
13. У випадку відмови Замовника від виконання цього Договору в зв’язку із зміною ціни Послуг, Замовник зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця не пізніше одного робочого дня до дати зміни ціни Послуг.
14. Внесення змін до цього Договору Виконавцем та прийняття таких змін Замовником або відмова Замовника від прийняття таких змін здійснюються в порядку, визначеному п.п. 12, 13 цього Договору.
15. Запис програмного забезпечення (його елементів), необхідних для надання Послуг, здійснюється на носії, що надаються Замовником.
16. Програмне забезпечення, яке передається Виконавцем Замовнику в зв’язку із виконанням цього Договору, є об’єктом права інтелектуальної власності, супроводжується переданням Виконавцем Замовнику невиключного майнового права використовувати таке програмне забезпечення виключно у відповідності із ліцензійними умовами, оприлюдненими на сайті www.ksystems.com.ua.
17. Цей Договір набирає чинності в дату підписання цього Договору, і діє протягом строку дії сертифікату(ів), виданого(их) на підставі та відповідно до цього Договору.
18. Укладення цього Договору здійснюється шляхом опублікування його Виконавцем на сайті www.ksystems.com.ua та приєднання до нього Замовника і засвідчується підписанням Замовником форми – картки реєстрації відкритого ключа, сертифікат якого засвідчуватиметься відповідно до цього Договору.
19. Відповідальність кожної із сторін за невиконання/неналежне виконання цього Договору визначається відповідно до чинного законодавства України.
20. Цей Договір достроково розривається:
20.1. за обопільної згоди сторін,
20.2. за письмовою ініціативою Замовника, наданої Виконавцю не пізніше ніж за п’ять робочих днів до запланованої дати розірвання – в день виконання всіх зобов’язань, що виникли із цього Договору до запланованої дати припинення,
20.3. шляхом розірвання в односторонньому порядку – у випадках, визначених чинним законодавством України,
20.4. за рішенням суду, що набрало чинності,
20.5. у випадку, передбаченому п. 13., 14 цього Договору – в день виконання всіх зобов’язань, що виникли із цього Договору до дати повідомлення Замовника про відмову від подальшого виконання Договору в зв’язку зі зміною його умов,
20.6. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
21. У випадку дострокового розірвання цього Договору сертифікати відкритих ключів Замовника та Підписувачів, скасовуються Виконавцем в день припинення цього Договору.
22. Якщо Замовником не надано обґрунтованого підтвердження іншого, то кожна сторона цього Договору має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.
23. Цей Договір є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України, в зв’язку із чим:
23.1. він складається Виконавцем і опубліковується шляхом розміщення на сайті www.ksystems.com.ua та укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила намір укласти цей Договір,
23.2. особа, що виявила намір укласти цей Договір, не може запропонувати свої умови цього Договору,
23.3. у випадку незгоди зі змістом та формою цього Договору чи окремих його положень особа, яка виявляє намір укласти цей Договір, вправі відмовитися від укладення цього Договору,
23.4. вимоги щодо зміни або розірвання цього Договору, після набрання ним чинності, пред’являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.
24. Укладенням цього Договору сторони засвідчують свою згоду щодо використання уповноваженим представником Виконавця електронного цифрового підпису, яким підписано цей Договір, і який є зразком електронного цифрового підпису такої особи – аналога його власноручного підпису.
25. Укладенням цього Договору Замовник засвідчує наявність у нього однозначної згоди осіб – Підписувачів на зберігання, обробку, використання та поширення відомостей, які є персональними даними та які необхідні для надання послуг електронного цифрового підпису, в обсязі, необхідному для належного надання таких послуг.

 

ТОВ «КС»
01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 15, кв. 14

Адреса для листування: 02121, м. Київ,
Харківське шосе, 201-203, 2-й під’їзд, 7-й поверх, оф. 16

Р/р 26000432483 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

Код за ЄДРПОУ 39034634

Директор

Підпис Васьков Я.В.

МП